Telefon:     +90 0533 626 33 08    Mail:    bilgi@adiyamantutuncusu.com

Adıyaman Tütünü Hakkında bilgilendirmeTütün, kurutulmuş yapraklarından yararlanılan tek yıllık bir sanayi bitkisidir. Tütün bitkisinin 

kurutulmuş yaprağı, tütün mamulleri sanayiinin temel hammaddesini oluşturur. Malum tütün 
mamulleri; sigara, sigar (puro, sigarillo), tömbeki, pipo, enfi ye, kıyılmış tütün ve çiğneme tütünüdür. 
Dünyada, 120’dan fazla ülkede her yıl yaklaşık 4 milyon hektar alanda tütün tarımı yapılmakta ve 
6-7 milyon ton yaprak tütün elde edilmektedir (Gümüş, 2009).

Adıyaman Tütünü

Türkiye’de tütün, cumhuriyet öncesi ve sonrası devamlı olarak özel kanunlarla düzenlenen 
özel bir ürün olmuş, piyasası devlet tekeli şeklinde devamlı denetim altında tutulmuştur. 4733 Sayılı 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’la tütün piyasası 
serbest hale getirilmiş olsa da kamunun denetim, düzenleme ve gözetimi devam ettirilmiştir. Son 
yıllarda Türkiye tütün sektöründe köklü değişiklikler yaşanmıştır. Üretici tütünlerinin pazarlama 
organizasyonu değişmiş, destekleme alımları sona erdirilmiş ve bunlara bağlı olarak üretici sayısı, 
üretim alanı ve üretim miktarında büyük azalmalar yaşanmıştır. Buna ek olarak Tekel Genel 
Müdürlüğü yerine yeni kurulan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) piyasa 
düzenleme, gözetim ve denetim görevlerini üstlenmiştir.

çelikhan tütünü
Üretimden değerlendirme aşamasına kadar istihdam elde eden tütün, birçok bölgemizde 
yüzyıllardır yaygın olarak aile ziraatı şeklinde üretilmekte, ulusal gelir açısından ülke ekonomisinde 
önemli bir yer işgal etmektedir. Farklı ekoloji ve mikro klimalara bağlı olarak ülkemizde çok çeşitli 
tip tütünlerin üretimi yapılmaktadır. Türkiye’de üretilen tütünlerin %98’i “sun-cured” tipi oriental 
tütünler olup güneşte kurutulan düşük şeker ve nikotin seviyesine sahip tütünlerdir. Geri kalan kısmı 
temel olarak “dark air-cured” (havalandırma ile kurutulmuş tütün çok oranda şeker ve nikotin 
içeren “sigar” tütün), “fl ue-cured” (suni olarak kısa sürede kurutulan tütün yüksek miktar şeker ve 
orta miktar nikotin içeren “virginia” tütün) ve “light air-cured” (havalandırma ile kurutulmuş tütün 
azca miktar şeker ve nikotin içeren “burley” tütün) üretimi şeklindedir. 
Yerli tütün üretimi, 1994 yılına kadar hızla artış kaydetmiştir (DPT, 2004). Tütün üretiminin 
fi yata oldukca duyarlı olması ve uygulanan yüksek fi yat politikaları sebebiyle ürün zaman içinde normal 
ekolojisini aşarak taban araziye yerleşmiş ve tütün üretimimiz öteki ürünler aleyhine artarak üretim 
bölgelerindeki bitki deseninin bozulmasına sebep olmuştur. Bazı yıllarda, yüksek düzeylerdeki stok 
varlığı maliyetin (bakım masrafl arı) artmasına sebep olduğundan dolayı zaman zaman ürünün imhası 
yoluna gidilmiştir. Türkiye’de tütüne olan iç ve dış talepte seneler itibariyle çok büyük değişiklikler 
görülmemektedir. Türkiye iç tüketimi 70–80 bin ton, yıllık ihracatı ise ortalama 100–125 bin ton 
yöreındadır. Bu verilerden yola çıkarak rasyonel tütün üretimimizin yığın ihtiyacı ile birlikte 200–
225 bin ton civarında olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. 
21.Yüzyılda özellikle gelişmiş ülkelerde tütün ve tütün sektörü, artan sağlıklı yaşam bilinciyle 
önemini yitirme eğilimindedir. Ancak bu konum gelişmekte olan ülkelerde geçerli olmamakla birlikte 
sigara içenlerin sayısı ve oranı giderek artmaktadır. Örneğin 1984 sonrası dönemde sigara tüketimi 
Türkiye’de % 80 artarken ABD Birleşik Devletleri’nde %30 azalmıştır.
Tütünün geleceği; bir yanda hızla artan dünya nüfusu ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
tütün talebinin artması, öteki tarafta tütün mamullerinin niçin olduğu hastalıklar ve bu alandaki 
sıhhat harcamalarının yüksek miktarlarda olması nedeniyle tüketimin azalması arasındaki rekabete 
bağlıdır. Kısaca, gelecekte tütün tüketimi tütün mamulleri için tahsil edilecek yüksek vergi artışı,
1fi yat artışı, tütün mamülleri tüketimindeki sınırlandırmalar, tütün kullanımından kaynaklanan sıhhat 
problemleri ve tütün mamulleri satan kuruluş ve şirketlerin yapacakları reklama bağlı olarak kendini 
gösterecektir.

Adıyaman çelikhan tütünü
Adıyaman tütünü, tek başına, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, içilebilen bir tütün 
özelliğine sahip olması ile özellikle iç tüketimde sarmalık kıyılmış tütün olarak oldukça geniş bir tüketici 
kitlesine sahiptir. Bu tüketici talebinin ithal tütün yerine yerli üretim ile karşılanması gerekmektedir. 
Böylece bu sektörden geçimini sağlayanların korunması temin edilecek, yabancı tütün ve mamulleri 
için ödenen paranın yurt içinde kalması sağlanacak, döviz kaybı önlenmiş olacaktır.
Bu raporda kullanılan data ve veriler, FAO (Birleşmiş Milletler besin ve ziraat Organizasyonu 
- Food and Agriculture Organization of the United Nations), USDA (Birleşik Devletler tarım 
Bakanlığı - United States Department of Agriculture), TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu), TAPDK 
(Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu), Mülga Tekel, gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
İhracatçı Birlikleri ve sair değişik kaynaklardan derlenmiştir. Verilerin tashihi ve data alış-verişi için 
bazı kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve STK’lar ile çeşitli görüşmeler yapılmıştır.
Bu çalışmada genel olarak tütün üretimi ve tüketimi, özel olarak ise Adıyaman ili tütün 
üretiminin durumu, problemlerı ve çözüm önerileri çözümleme edilmiş, Adıyaman Tütünü ek olarak tütün konusunda yatırım 
yapmayı düşünen müteşebbisler için gerekli bilgiler verilmiştir. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 
hazırlanan bu rapor sonucu Adıyaman ilinde öncelikle tütün üreticileri, tütün pazarlaması ve 
tütün satışı olmak üzere tütün sektörünün bugününe ışık tutması, geleceğine katkı sağlanması 
hedefl enmektedir.